Chức năng, nhiệm vụ

Giới thiệu Inbus

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Viện INBUS tập trung vào 3 lĩnh vực sau đây:

  • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá năng lực doanh nghiệp

Công việc tổng hợp, phân tích số liệu, nghiên cứu, đánh giá năng lực doanh nghiệp được tiến hành hằng năm nhằm những mục đích sau: (1) có cơ sở thực tiễn về năng lực doanh nghiệp phục vụ cho việc thiết kế các chương trình hỗ trợ, tư vấn phát triển, đào tạo, kết nối kinh doanh, (2) xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp theo ngành, nhóm ngành, quy mô... và xây dựng Hồ sơ Năng lực Doanh nghiệp (business profile) theo tiêu chuẩn quốc tế cung cấp, và (3) cung cấp căn cứ giúp doanh nghiệp tự đánh giá (tự trắc nghiệm) năng lực bản thân theo chuẩn mực quốc tế cũng như so sánh với các doanh nghiệp tương đương trên thị trường Việt Nam.

Việc đánh giá được tiến hành trên 2 nhóm đối tượng: (1) các doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán hằng năm, và (2) các doanh nghiệp khác. Trong đó, số liệu tồng hợp, phân tích về các doanh nghiệp niêm yếu được sử dụng làm “chuẩn năm” để các doanh nghiệp khác tự so sánh. Số liệu này được công bố hằng năm trong các báo cáo Chỉ số Kinh doanh năm.

Căn cứ để phân tích, đánh giá năng lực doanh nghiệp là Bộ Chỉ số Tín nhiệm Cho Doanh nghiệp CIS (Credibility Index for SMEs) được tổ chức APEN áp dụng cho tất cả các quốc gia trong mạng lưới (10 nước ASEAN + Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc…). Bộ tiêu chí đánh giá toàn diện về năng lực quản trị doanh nghiệp trên các khía cạnh: (1) năng lực bán hàng, (2) năng lực công nghệ, sáng tạo, hấp thụ công nghệ mới, (3) năng lực nguồn nhân lực, (4) năng lực tổ chức, (5) năng lực tài chính, (6) năng lực quản lý, điều hành.

Bộ chỉ số CIS được INBUS nâng cấp và hoàn thiện thành Bộ Chỉ số Năng lực Doanh nghiệp –Chỉ số INDEXBUS – qua việc bổ sung thêm các chỉ số riêng của INBUS về Năng lực Hấp thụ Nguồn lực (chỉ số hấp thụ chính sách, chỉ số hấp thụ công nghệ mới, chỉ số hấp thụ vốn), về Năng lực Vốn Xã hội của Doanh nghiệp (chỉ số phát triển mạng lưới xã hội, chỉ số lòng tin doanh nghiệp, chỉ số bản sắc văn hoá doanh nghiệp), và Năng lực Hoàn thành Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (chỉ số CSR).

  • Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn, trợ giúp phát triển năng lực doanh nghiệp được thiết kế (1) trên cơ sở kết quả phân tích, năng lực doanh nghiệp, và (2) theo định hướng các tiêu chuẩn quốc tế của bộ tiêu chí tín nhiệm đối với doanh nghiệp CIS và chỉ số năng lực doanh nghiệp INDEXBUS.

Các chương trình, hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: (1) đào tạo kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, (2) tư vấn, hỗ trợ phát triển năng lực và phát triển doanh nghiệp, (3) cung cấp nguồn nhân lực quản lý cho doanh nghiệp, (4) cung cấp giải pháp cải tiến kỹ thuật công nghệ, (5) kết nối kinh doanh, và (6) xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ Doanh nghiệp phù hợp chuẩn quốc tế của bộ tiêu chí CIS với các chỉ số INDEXBUS cao.

Hỗ trợ cho các chương trình, hoạt động nêu trên, với tư cách thành viên thường trực của APEN tại Việt Nam, INBUS đại diện cho Trường ĐH KD&CN HN (HUBT) triển khai các chương trình trong khuôn khổ sứ mệnh và hoạt động của APEN. Cụ thể gồm: (1) phát triển nguồn nhân lực công nghiệp chất lượng cao cho ASEANiHRD, (2) cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn lực và chuyên gia quốc tế, tình nguyện viên thông qua Mạng lưới Tư vấn Một Cửa BOS-Net (Business One-Door Service Network), (3) kết nối doanh nghiệp (business matching) để xây dựng mạng lưới công nghiệp toàn cầu GIN (Global Industrial Network) và Cộng đồng Công nghiệp Châu Á ICBM (Industrial Community Building Measure), (4) hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn tài chính quốc tế thông qua Sáng kiến Tài chính Cộng đồng Châu Á ACFi (Asian Community Finance Initiative).

  • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp

Mục đích chính của nhiệm vụ này là góp phần phát triển nguồn nhân lực là (1) doanh nhân, người quản lý các doanh nghiệp và (2) sinh viên của trường có trình độ chuyên môn tốt, kiến thức hiện đại, kỹ năng thực hành tốt, tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo, giỏi ngoại ngữ để cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước và nền kinh tế.

Hoạt động phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý là các chương trình hợp tác với các trường đại học uy tín của Nhật Bản về: (1) sáng tạo trong thiết kế và chế tạo công nghiệp (innovation in design and engineering) và sáng tạo trong quản lý (management innovation), (2) công nghệ thông tin ứng dụng trong sản xuất ITC (information technology and communication), (3) đào tạo đội ngũ doanh nhân kế cận (management successor), (4) quản lý theo phong cách Nhật Bản, (5) kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệpViệt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp các nước trong và ngoài APEN.

Hoạt động phát triển nguồn nhân lực cho sinh viên chủ yếu bao gồm những nội dung sau: (1) các chương trình đào tạo sinh viên tài năng và nhà quản trị tiềm năng, (2) các chương trình tu nghiệp sinh tại doanh nghiệp Nhật Bản cho sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy và công nghệ thông tin, (3) các chương trình đào tạo trên cơ sở đề án (project based learning, PBL) cho sinh viên các chuyên ngành trong và ngoài trường.