Lĩnh vực ưu thế

Giới thiệu Inbus

Lĩnh vực ưu thế

Những lĩnh vực có ưu thế

  • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức;
  • Phân tích chỉ số kinh doanh;
  • Tư vấn, xây dựng, phát triển năng lực quản trị,
  • Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;
  • Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển;
  • Kết nối kinh doanh và tư vấn kết nối kinh doanh;
  • Tư vấn, xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu (bản sắc văn hoá doanh nghiệp);
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp.